Pick-Up by e-mail
Tracking by e-mail
Tracking by Website
Phone
  +66 (0) 2-797-8555

News & Activities

รื่องน่ารู้
ขั้นตอนการกรอกเอกสารสำหรับพิธีการศุลกากรอย่างสมบูรณ์

ถ้าการส่งสินค้าของคุณเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีศุลกากร จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระบุลงไปในใบรายการสินค้าทุกครั้ง นอกจากนี้ หากการส่งสินค้าที่มีมูลค่าและใช้เพื่อการพาณิชย์ คุณจะต้องแนบใบกำกับสินค้า ในกรณีที่เป็นการส่งสินค้าทั่วไป (ไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจ) เช่น ของขวัญส่วนตัว ตัวอย่าง หรือชิ้นส่วนที่เสียแล้ว คุณสามารถใช้ใบรายการสินค้าทั่วไป

 

Copyright © 2007 OCS Group in Thailand. All rights reserved